Burgemeester ir. Roland Crabbe


Redactie : U bent als burgemeester bevoegd voor algemeen beleid, wegen en gebouwen, ruimtelijke ordening, communicatie, jachthavens, vergunningsbeleid leefmilieu en wettelijke bevoegdheden.
Ook vertegenwoordigd u het schepencollege in de OCMW-raad. Wat spreekt er u het meeste aan in de diverse bevoegdheden ?

Ir Roland Crabbe : iedere bevoegdheid heeft zijn eigen kenmerk. In de wettelijke bevoegdheden (zoals bijvoorbeeld huwelijken sluiten) ben ik verplicht om de wettelijke procedures te volgen. Veel ruimte om daar enige creativiteit ten toon te spreiden is er daar niet. Stedenbouw en ruimtelijke ordening is dan iets heel anders. Met deze bevoegdheden ontwikkelen we een visie die geldig blijft voor de komende tien a twintig jaar. Wij moeten als stadsbestuur het kader opmaken, waar het dan in tweede instantie aan de private sector is om dan initiatieven te nemen die passen in dit kader. Dit gaat over waar willen we welke gebouwen ontwikkelen, waar er open ruimte moet blijven, ... Openbare werken staat het dichtst bij de mensen : als we een straat willen heraanleggen, dan zijn er inspraakvergaderingen zodat iedere bewoner van deze straat de kans krijgt om zijn/haar zeg erover te doen. We proberen dan maximaal de wensen van de bewoners in te willigen.

Redactie : Kunt u ons iets meer vertellen over ruimtelijke ordening ? Met andere woorden : wat is de visie over de verre toekomst van Nieuwpoort ? 

Ir Roland Crabbe : het zwaartepunt van de ontwikkeling van deze plannen ligt momenteel op de Albert-I-laan (tussen de Elisalaan en de Cardijnlaan) en de grote uitbreiding van de jachthaven. Het is de bedoeling om ook deze gebieden verder te ontwikkelen. Ik verwacht dat de uitbreiding van de jachthaven een “boost” zal geven voor Nieuwpoort-stad. Dit plan schept het kader voor 600 nieuwe ligplaatsen voor jachten, 700 nieuwe wooneenheden en de mogelijkheid om een luxe-hotel te bouwen. Dit plan wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met de hogere overheden, maar het zal pas in 2025 allemaal klaar zijn. De uitvoering kan evenwel starten in fazen en de eerste fase kan al starten vanaf 2015. In onze polderdorpen Ramskapelle en Sint-Joris ligt de nadruk op het aanleggen van veilige fietspaden: we denken hierbij aan een fietspad langsheen de Ramskapellestraat tussen de Diksmuideseweg en het centrum.
Ook komt er een fietspad tussen Sint-Joris en de uniebrug en ook langs de Victorlaan. We proberen zoveel als mogelijk gebruik te maken van subsidies, aangeboden door de Vlaamse overheid. In Nieuwpoort-bad gaan we verder met de vernieuwing van de zeedijk en de
Franslaan en het bijhorend parkeerbeleid. 

Redactie : Het onderwerp is onvermijdelijk, maar wat zal Nieuwpoort doen tegen de stijgende zeespiegel ?

Ir Roland Crabbe : Om de gevolgen hiervan tegen te gaan bestaat er een masterplan die maatregelen nemen langsheen de ganse kust. Nieuwpoort is extra kwetsbaar door de Ijzer, die hier in de zee stroomt. Om de gevolgen van hoge zeewaterstanden tegen te gaan, plannen we de bouw van een stormvloedkering. Deze moet toelaten om bij hoge zeewaterstanden de zee buiten te houden. Tevens zal dit dan het voordeel geven dat er water die via de diverse kanalen de Ganzepoot en bijgevolg de Ijzer binnenstroomt, tijdelijk te bufferen. Zo zijn tevens onze buurgemeenten De Panne en Koksijde beschermd. Bij normale waterstanden zal de havengeul uiteraard verder geschikt zijn om pleziervaart en andere vaartuigen doorgang te verlenen naar de zee en naar de jachthaven. In samenwerking met het agentschap van natuur en bos zijn we op zoek naar de meest geschikte plaats. Nabij deze stormvloedkering denken we aan een panoramische toren, zodat het natuurreservaat “De Ijzermonding” ook vanop grote hoogte kan bekeken worden.

Redactie : wie zal dit alles betalen ? 

Ir Roland Crabbe : vooreerst zal ik u zeggen dat we zoveel als mogelijk beroep doen op subsidies van de hogere overheden. Zo krijgen we subsidies voor tewerkstelling (gesubsidieerde contractuelen), het aanleggen van fietspaden, tussenkomsten in het onderhoud van beschermde gebouwen, enzovoort. Daarenboven zorgen we ervoor dat hogere overheden betalen voor de investeringen die zij op ons grondgebied willen doen. Denk maar aan de stormvloedkering of de grote uitbreiding van de jachthaven. Ook voor de vernieuwing van de zeedijk geldt hetzelfde. Wat de belasting voor de bewoners en onze gasten betreft hebben we een mooi evenwicht tussen de aanvullende personenbelasting, opcentiemen op het kadastraal inkomen en de belasting op tweede verblijven. Dit laatste zorgt er trouwens voor dat de belastingdruk voor de inwoners laag kan gehouden worden. 

Redactie : We weten dat u graag spreekt over straten en gebouwen, maar wordt er ook nog gedacht aan groene zones ? 

Ir Roland Crabbe : natuurlijk. Het vernieuwen van de straten zorgt ervoor dat na onze investering de private sector investeert. Kijk maar rond in Nieuwpoort en overal wordt er gebouwd. Iedereen wil in Nieuwpoort zijn. En terecht: wie houdt er nu niet van mooie en propere straten? Uiteraard besteden we veel aandacht aan de leefbaarheid in de diverse deelgemeenten. Ik denk dat we daar bijzonder in slagen: we hebben al een aantal internationale awards gewonnen op wereldniveau in het kader van “livable communities” (leefbare gemeenschappen). Daar ben ik bijzonder trots op. Eén van de criteria is het voldoende voorzien van groen en open ruimte. We zullen dan ook verder investeren in parken, zoals onder andere het Astridpark, het maritiem park, enzovoort. Ook speelpleintjes waar de ouders of grootouders met hun kinderen of kleinkinderen naar toe kunnen gaan, zullen we verder onderhouden en uitbreiden. Ook het parkeerbeleid houdt rekening met de leefbaarheid. Met de invoering van het betalend parkeren in Nieuwpoort-bad zullen op termijn meer dan 1200 nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd worden. Ondergronds uiteraard, want de open ruimte, dit is de bovenbouw, aan bv. Ysara willen we als park of groene zone behouden. 

Redactie : is er nog iets wat u wil toevoegen ? 

Ir Roland Crabbe : ik sta altijd open om informatie te geven. De bewoners en inwoners maken daar dankbaar gebruik van. Mijn zitdagen zijn nog altijd op dinsdag en woensdag van 8u30 tot 9u, vrijdag van 8u30 tot 12u, zondag van 10u tot 12u. stadhuis, 1e verdieping. Sedert enkele jaren is er een lift in het stadhuis geïnstalleerd om de toegankelijkheid te verbeteren.

Iedereen is welkom. 

Redactie : Hartelijk dank voor dit gesprek.